ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

1. Definities

Voor doeleinden van deze algemene voorwaarden inzake dienstverlening en gebruik van de website (de “Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder: (i) Applicatie: de web-module die HypnoseCentrum heeft ontwikkeld die de gebruikers/klanten toelaat om zich via de Website te registeren en een beroep te doen op de Diensten die door HypnoseCentrum worden geleverd;
(ii) “Diensten”: de diensten die van tijd tot tijd worden aangeboden c.q. geleverd door HypnoseCentrum, bijv. hypnosesessies- en behandelingen, opleidingen, etc;
(iii) HypnoseCentrum: HypnoseCentrum (The Spiral Creations BVBA) , met zetel te Nieuwlandlaan 150, 3200 Aarschot, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) met het nummer [0676.690.806], tel: +32 (0) 491 251709 ; email: info@hypnosecentrum.be;
(iv) Website: de website die toegang biedt tot de Applicatie, https://www.hypnosecentrum.be (of enige afgeleide daarvan).

2. Toegang tot de Website / de Applicatie

2.1 De toegang tot de Website en de Applicatie is gratis. De raadpleging of het gebruik van de Website en/of de Applicatie (alsmede een inschrijving via de Applicatie voor het gebruik van de Diensten) houdt de volledige kennisname en aanvaarding in van deze Algemene Voorwaarden. Indien de gebruiker/klant verdergaat met het raadplegen van de Website, betekent dit dat de gebruiker/klant uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard en deze strikt zal naleven. HypnoseCentrum behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
2.2 HypnoseCentrum verleent aan de gebruiker/klant een persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiks- en toegangsrecht met betrekking tot de Applicatie. Na het invullen van de registratiegegevens door de gebruiker/klant zal HypnoseCentrum de nodige inloggegevens bezorgen aan de gebruiker/klant die haar toelaat om toegang te krijgen tot de Applicatie. Deze inloggegevens zijn strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. De gebruiker/klant zal zich naar best vermogen inspannen om de vertrouwelijkheid van de inloggegevens te bewaren. De gebruiker/klant erkent dat HypnoseCentrum geen enkele verantwoordelijkheid heeft in dit verband en derhalve geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.

3. Informatie op de Website / de Applicatie

3.1 HypnoseCentrum beheert de Website en past ze telkens wanneer nodig aan teneinde aan de gebruiker/klant de meest recente informatie omtrent de Diensten, activiteiten en (het gebruik en de toepassing van) de Applicatie te verschaffen. HypnoseCentrum beoogt de gebruiker/klant zo goed mogelijk via de Website te informeren.
3.2 Indien foute informatie in voorkomend geval door toedoen van HypnoseCentrum op de Website zou worden gepubliceerd, zal HypnoseCentrum alles in het werk stellen om dit te verbeteren zodra de vergissing wordt ontdekt. HypnoseCentrum is echter nooit aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de informatie die op de Website wordt gepubliceerd.
3.3 De gebruiker/klant erkent en aanvaardt dat de Applicatie fungeert als louter interactie- en communicatiemiddel zonder enige verdere verantwoordelijkheid van HypnoseCentrum. De gebruiker/klant erkent en aanvaardt dat HypnoseCentrum geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt in verband met of met betrekking tot de inhoud, juistheid of volledigheid van de gegevens of informatie die beschikbaar zijn via de Website of de Applicatie (of de aanwending of toepassing ervan).
3.4 HypnoseCentrum behoudt zich het recht voor om te allen tijde de inhoud, indeling, lay-out en structuur (en andere eigenschappen en aspecten) van de Website en de Applicatie naar eigen goeddunken aan te passen.

4. Tarieven en betaling

4.1 De tarieven die door HypnoseCentrum worden aangerekend variëren in functie van de aard van de geleverde Diensten (onder meer type van hypnosesessie/behandeling, opleiding, etc.). Een overzicht van de van tijd tot tijd toepasselijke tarieven kan op eerste verzoek worden aangevraagd bij HypnoseCentrum. Behoudens andersluidende regeling, wordt het verschuldigd tarief onmiddellijk na afloop van een sessie of behandeling ter plaatse betaald aan HypnoseCentrum.
4.2 Indien een gebruiker/klant zich via de Website of de Applicatie (of anderszins) inschrijft voor de Diensten van HypnoseCentrum, is een dergelijke inschrijving bindend voor de betrokken gebruiker/klant. De gebruiker/klant is in dergelijk geval gehouden tot integrale betaling van het toepasselijke tarief, behoudens in geval van een voorafgaande annulering door de gebruiker/klant die uitdrukkelijk werd aanvaard door HypnoseCentrum of een voorafgaande annulering door HypnoseCentrum. Cursussen kunnen in geen enkel geval geannuleerd worden.
4.2.1 In geval van cursussen: in overleg met HypnoseCentrum kan de deelname indien mogelijk wel van datum veranderd worden, met uitsluiting van cursussen die eenmalig plaatsvinden of die gegeven worden door een buitenlandse lesgever. Het veranderen van datum brengt een administratiekost mee van € 25.
4.2.2 In geval van cursussen:  in overleg met HypnoseCentrum kan de deelname indien mogelijk wel van cursus veranderd worden. Het veranderen van cursus brengt een administratiekost mee van € 50.
4.3 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde tarief op de vervaldag, is de gebruiker/klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de gebruiker/klant in dat geval van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde tarief verschuldigd, met een minimum van EUR 40 per niet-betaalde factuur, onverminderd het recht van HypnoseCentrum om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
4.4 Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, zijn alle buitengerechtelijke (bv. incassokosten) en gerechtelijke kosten (o.a. dagvaardingskosten en erelonen van advocaten) die HypnoseCentrum dient te maken teneinde de gebruiker/klant te dwingen om zijn verbintenissen (tijdig) na te komen, voor rekening van de gebruiker/klant.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De Website en de Applicatie (met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software, databases, de maatschappelijke naam van HypnoseCentrum en andere bestanddelen van deze Website en de Applicatie) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die exclusief toebehoren aan HypnoseCentrum. Elke gebruiker/klant verbindt zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten van HypnoseCentrum en/of van derden te allen tijde integraal te respecteren.
5.2 Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Website en/of de Applicatie, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van HypnoseCentrum.
5.3 HypnoseCentrum behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.

6. Dienstverlening en aansprakelijkheid

6.1 Op HypnoseCentrum rust enkel een inspanningsverbintenis met betrekking tot de uitvoering van de door haar aangeboden Diensten. In geen geval gaat zij hierbij een resultaatsverbintenis aan.
6.2 Enige aansprakelijkheid van HypnoseCentrum (met inbegrip van haar bestuurders, zaakvoerders, werknemers, zelfstandige dienstverleners of aangestelden) t.a.v. de gebruiker/klant uit welke hoofde ook (daarin begrepen verband houdend met, of met betrekking tot de (uitvoering van) de door haar aangeboden Diensten), is beperkt tot datgene wat in dit artikel 6 is bepaald. HypnoseCentrum is enkel aansprakelijk voor enige schade verband houdend met, of met betrekking tot de (uitvoering van) de Diensten, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware of opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is HypnoseCentrum niet aansprakelijk.
6.3 Ingeval HypnoseCentrum aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HypnoseCentrum beperkt tot maximaal 150% van het door de gebruiker/klant betaalde tarief met betrekking tot de geleverde Diensten.
6.4 HypnoseCentrum is uitsluitend aansprakelijk voor directe en voorzienbare schade. HypnoseCentrum is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst, gemiste besparingen en schade aan derden.
6.5 HypnoseCentrum kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de Website of de Applicatie. Door de Website te bezoeken en in te loggen op de Applicatie, doet de gebruiker/klant afstand van elke klacht tegen of ieder verhaal op HypnoseCentrum betreffende het gebruik van gegevens en informatie die op de Website of de Applicatie ter beschikking worden gesteld.
6.6 Door de Website te bezoeken en in te loggen op de Applicatie, aanvaardt de gebruiker/klant om alle risico’s verbonden aan het gebruik van de Website of de Applicatie op zich te nemen. Zo draagt de gebruiker/klant zelf het risico op schade aan de computer, de software of de gegevens wanneer deze schade te wijten is aan een virus dat door de Website of de Applicatie zou zijn doorgegeven of geactiveerd. HypnoseCentrum kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
6.7 HypnoseCentrum wijst tevens alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens op de Website of de Applicatie.

7. Privacy

7.1 HypnoseCentrum zal via de Website en/of de Applicatie tijdens het registratie- en inschrijvingsproces persoonsgegevens verzamelen. De persoonsgegevens van de gebruiker/klant die worden verzameld zijn: naam, adres, e-mailadres, GSM-nummer, geslacht, geboortedatum. De gebruiker/klant geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling.
7.2 De door de gebruiker/klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (zoals van tijd tot tijd van toepassing). HypnoseCentrum treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, verzamelen van statistische gegevens (op anonieme basis), ontwikkeling van demo’s (op anonieme basis) en in het kader van het algemeen beheer van de Applicatie.
7.3 Elke gebruiker/klant heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van HypnoseCentrum. Dit inzageen correctierecht kan rechtstreeks via de Website worden uitgeoefend of via het e-mailadres info@hypnosecentrum.be. Elke gebruiker/klant kan zich in voorkomend geval verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door HypnoseCentrum hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de zetel van HypnoseCentrum.
7.4 HypnoseCentrum neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de gebruiker/klant meegedeelde gegevens te waarborgen. De gebruiker/klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De gebruiker/klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de gebruiker/klant zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op HypnoseCentrum kan worden verhaald.
7.5 Op de Website kan tevens gebruik worden gemaakt van cookies. De informatie die via cookies wordt verzameld is erop gericht om de Website en de Applicatie beter af te stemmen op de behoeften en voorkeuren van de gebruiker/klant en om het gebruik van de Website en de Applicatie te vergemakkelijken. HypnoseCentrum zal de gegevens die via cookies worden verzameld niet voor andere doeleinden gebruiken of overmaken aan derden. De gebruiker/klant kan de toepassing van cookies weigeren of verhinderen via zijn/haar browser, maar dan zullen sommige onderdelen van de Website of de Applicatie mogelijk niet of niet optimaal werken. De gebruiker/klant kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van zijn/haar computer of mobiel apparaat.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Vermits de gebruiker/klant door zijn/haar bezoek aan de Website de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, stemt de gebruiker/klant ermee in dat elke betwisting of vordering met betrekking tot de Website/de Applicatie of elk gegeven dat hierin vermeld staat, door het Belgisch recht wordt beheerst en onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven valt.

Vragen? Plan een gratis gesprek

Als je geïnteresseerd bent in hypnotherapie om jouw problemen aan te pakken en je doelen te bereiken, maar nog vragen heeft, nodigen wij je uit om een gratis en vrijblijvend gesprek in te plannen met één van onze ervaren therapeuten.

Met een gratis en vrijblijvend gesprek kunt u onze therapeuten ontmoeten, al je vragen stellen en bespreken of hypnotherapie geschikt is voor jouw specifieke situatie. Er zijn geen verplichtingen, alleen de kans om je gezondheid te verbeteren.

Neem vandaag nog contact met ons op om je gratis gesprek te reserveren en begin je reis naar een gezonde en gelukkige toekomst.